Kushtet e Përdorimit

bosh

1. Marrëveshja lidhëse. Këto Kushte të Përdorimit veprojnë si një marrëveshje detyruese ("Marrëveshje" midis jush dhe Quotespedia ("ne", "ne", "tonë"). Duke hyrë në këtë faqe në internet ("Sajti"), ju pranoni një njoftim konstruktiv të këtyre Kushteve të Përdorimit dhe marrëveshjes suaj për t'u lidhur me gjuhën e këtu.

2. POLITIKA E PRIVACIS. Ne besojmë të jemi transparent kur bëhet fjalë për privatësinë dhe praktikat tona të mbledhjes së informacionit, kështu që ne kemi botuar një Politika e Privatësisë për redaktimin tuaj.

3. Përmbajtja e përdoruesit. Ju na jepni një licencë për të përdorur materialet që postoni në sit. Duke postuar, shkarkuar, shfaqur, performuar, transmetuar, ose shpërndarë ndryshe informacion ose përmbajtje tjetër ("Përmbajtja e përdoruesit"), ju po na jepni, bashkëpunëtorët tanë, oficerët, drejtorët, punonjësit, konsulentët, agjentët dhe përfaqësuesit një licencë për të përdorur Përmbajtja e përdoruesit në lidhje me funksionimin e biznesit tonë, duke përfshirë pa kufizime, një të drejtë për të kopjuar, shpërndarë, transmetuar, shfaqur publikisht, për të kryer publikisht, riprodhuar, modifikuar, përkthyer, dhe riformatuar përmbajtjen e përdoruesit. Ju nuk do të kompensoheni për asnjë Përmbajtje të Përdoruesit. Ju pranoni që ne mund të botojmë ose zbulojmë ndryshe emrin tuaj në lidhje me Përmbajtjen tuaj të Përdoruesit. Në postimin e Përmbajtjes së Përdoruesit në sit, ju garantoni dhe përfaqësoni që ju zotëroni të drejtat për Përmbajtjen e Përdoruesit ose jeni të autorizuar ndryshe ta postoni, shpërndani, shfaqni, performoni, transmetoni ose shpërndani ndryshe.

4. PLRFUNDIMI ME LIGJET T PRO PRONS Intelektuale. Kur të përdorni ose të përdorni sitin, ju pranoni të respektoni të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. Përdorimi juaj i faqes drejtohet në çdo kohë dhe i nënshtrohet ligjeve në lidhje me të drejtat e autorit, markat tregtare dhe ligjet e tjera të pronësisë intelektuale. Ju pranoni të mos ngarkoni, shkarkoni, shfaqni, performoni, transmetoni, ose përndryshe shpërndani ndonjë informacion ose përmbajtje (kolektivisht, "Përmbajtje") në kundërshtim të të drejtave të autorit, markave tregtare, ose pronave të tjera intelektuale ose të drejtave të pronarit. Ju pranoni të respektoni ligjet në lidhje me pronësinë e të drejtës së autorit dhe përdorimin e pronës intelektuale, dhe do të jeni përgjegjës vetëm për çdo shkelje të ligjeve përkatëse dhe për çdo shkelje të të drejtave të palëve të treta të shkaktuara nga çdo përmbajtje që ju ofroni ose transmetoni. Barra e të provuarit se çdo përmbajtje nuk shkel ligje ose të drejta të palëve të treta varet vetëm tek ju.

5. P CONRMBAJTJA INAPPROPRIATIKE. Ju pranoni të mos ngarkoni, shkarkoni, shfaqni, performoni, transmetoni ose përndryshe shpërndani ndonjë përmbajtje në sit që (a) është shpifëse, shpifëse, e pahijshme, pornografike, abuzive ose kërcënuese; (b) mbron ose inkurajon sjelljen që mund të përbëjë një vepër penale, të shkaktojë përgjegjësi civile, ose të shkelë ndryshe ndonjë ligj apo rregullore të zbatueshme lokale, shtetërore, kombëtare ose të huaj; ose (c) reklamon ose kërkon ndryshe fonde ose është një kërkesë për mallra ose shërbime. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim marrjen, transmetimin ose shpërndarjen tjetër të çfarëdo materiali të tillë duke përdorur Faqen, dhe, nëse është e aplikueshme, të fshijmë çdo material të tillë nga serverët e tij. Ne synojmë të bashkëpunojmë plotësisht me çdo zyrtar të zbatimit të ligjit ose agjencive në hetimin e ndonjë shkeljeje të këtyre Kushteve të Përdorimit ose të ndonjë ligje në fuqi.

6. JO GARANC. Ne po krijojmë sitin të disponueshëm për ju "SI ISSHT” "PA GARANCN E YDO GJITHA. JU NDIKONI RREZIKun E YDO DHE GJITHA Dëmtim OSE HUMBJE NGA PRDORIMI I APO PAJISJEVE T TO P USRDORIMIT, SITA. TE MAXIMUM EXTENT PERMITTUAR NGA LIGJI, JEMI SHPREHT SHPPRRNDARJE YDO GJITHA GARANCAT, EXPRESS OSE IMPLIED, Lidhur me sitin, PCRFUNDUAR, POR NUK KUFIZUAR T, GJITHA GARANCAT E IMPLETUAR T M MERKANTABILITETIT, FITONITETIT Ne nuk garantojmë se faqja do të përmbushë kërkesat tuaja ose që funksionimi i faqes do të mos regjistrohet ose gabohet.

7. PIARGJEGJSIA E KUFIZUAR. Përgjegjësia jonë për ju është e kufizuar. TE MAXIMUM EXTENT PERMITTUAR NGA LIGJI, N NO NGJARJE NDRMARRJET P DR DAMMET T OF GJITHA TIN GJITHA (PCRFSHIR,, POR NUK KUFIZUAR T,, SPECIALE, INCIDENTALE, OSE D DMBIME TSE KONSKUENTALE, PROVALET E humbura, ose të humburat e faktorit ) ARSIMI I OSE N IN LIDHJE ME P USRDORIMIN TUAJ T THE SITES APO YDO MATERIALE TTHER TJERA OSE INFORMACIONET E DHNISHME N THE SITE. Ky kufizim do të zbatohet pavarësisht nëse dëmet lindin nga shkelja e kontratës, torturës, ose ndonjë teori tjetër ligjore ose formë e veprimit.

8. SITET E AFTUAR. Ne mund të punojmë me një numër partnerësh dhe bashkëpunëtorë, faqet e internetit të të cilëve mund të lidhen brenda faqes. Për shkak se ne nuk kemi kontroll mbi përmbajtjen dhe performancën e këtyre faqeve partnere dhe të anëtarëve, ne nuk bëjmë premtime ose garanci në lidhje me saktësinë, përmbajtjen ose cilësinë e informacionit të dhënë nga site të tilla, dhe ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për të paqëllimshme, të kundërshtueshme, përmbajtje të pasakta, mashtruese ose të paligjshme që mund të banojnë në ato faqe. Në mënyrë të ngjashme, herë pas here në lidhje me përdorimin tuaj të faqes, ju mund të keni qasje në artikujt e përmbajtjes (përfshirë, por jo vetëm në faqet e internetit,) që janë në pronësi të palëve të treta. Ju e pranoni dhe jeni dakord që ne nuk japim asnjë garanci dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për saktësinë, monedhën, përmbajtjen ose cilësinë e kësaj përmbajtje të palës së tretë, dhe se, përveç nëse parashikohet shprehimisht ndryshe, këto Kushte të Përdorimit do të rregullojnë përdorimin tuaj të çdo dhe të gjithë përmbajtjen e palëve të treta.

9. PESRDORIMET E PRODHUARA. Ne vendosim kufizime të caktuara në përdorimin tuaj të lejueshëm të sitit. Ju është e ndaluar të shkelni ose të përpiqeni të shkelni cilësitë e sigurisë së sitit, përfshirë, pa asnjë kufizim, (a) hyrjen në përmbajtje ose të dhëna që nuk janë të destinuara për ju, ose hyrjen në një server ose llogari që nuk jeni të autorizuar të përdorni; (b) duke u përpjekur për të hetuar, skanuar, ose testuar cenueshmërinë e sitit, të ndonjë sistemi ose rrjeti të lidhur, ose për të shkelur masat e sigurisë ose vërtetimit pa autorizimin e duhur; (c) ndërhyrja ose përpjekja për të ndërhyrë në shërbim për çdo përdorues, pritës, ose rrjet, duke përfshirë, pa kufizime, me anë të paraqitjes së një virusi në sit, mbingarkesë, "përmbytje", "spamming", "bombë me postë", ose "crashing"; (d) përdorimi i sitit për të dërguar postë elektronike të padëshiruar, përfshirë, pa kufizime, promovime ose reklama për produkte ose shërbime; (e) falsifikimi i çdo titulli të paketave TCP / IP ose ndonjë pjesë të informacionit të titullit në çdo postë elektronike ose në çdo postim duke përdorur sitin; ose (f) duke u përpjekur për të modifikuar, inxhinier të kundërt, dekompilimin, çmontimin, ose përndryshe zvogëlimin ose përpjekjen për të zvogëluar në një formë të perceptueshme nga njeriu cilindo nga kodet burimore të përdorura nga ne në sigurimin e sitit. Juve ju ndalohet më tej kopjimi i çdo përmbajtje në sit, qoftë me dorë ose me mjete të automatizuara, pa lejen tonë të shprehur. Violationdo shkelje e sistemit ose sigurisë së rrjetit mund t'ju nënshtrohet përgjegjësisë civile dhe / ose penale.

10. Dëmshpërblim. Ju pranoni të na dëmshpërblejnë për disa prej veprimeve dhe mosveprimeve tuaja. Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe na mbanin të padëmshëm nga cilindo dhe të gjitha pretendimet e palëve të treta, humbjet, përgjegjësitë, dëmtimet dhe / ose kostot (përfshirë tarifat dhe kostot e arsyeshme të avokatit) që rrjedhin nga qasja juaj ose përdorimi i faqes, shkelja juaj të këtyre Kushteve të Përdorimit, ose shkeljes suaj, ose shkelje nga ndonjë përdorues tjetër i llogarisë tuaj, të ndonjë pronë intelektuale ose ndonjë të drejtë tjetër të ndonjë personi ose entiteti. Ne do t'ju njoftojmë menjëherë për çdo kërkesë të tillë, humbje, përgjegjësi ose kërkesë, dhe do t'ju ofrojmë ndihmë të arsyeshme, me shpenzimet tuaja, në mbrojtjen e çdo kërkese të tillë, humbje, përgjegjësi, dëmtim ose kosto të tillë.

11. PVERRMBLEDHJE; Heqjes. Nëse, për ndonjë arsye, një gjykatë e juridiksionit kompetent konstaton se çdo term ose kusht në këto Kushte të Përdorimit është i pa zbatueshëm, të gjitha termat dhe kushtet e tjera do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë. Asnjë heqje dorë nga ndonjë shkelje e ndonjë dispozite të këtyre Kushteve të Përdorimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga ndonjë shkelje e mëparshme, e njëkohshme, ose e mëpasme e të njëjtave ose të ndonjë dispozite tjetër të kësaj, dhe asnjë heqje dorë nuk do të jetë e efektshme nëse nuk bëhet me shkrim dhe nënshkruhet nga një i autorizuar përfaqësues i palës heqëse.

12. JO LICENC. Asgjë që përmbahet në Sitet nuk duhet të kuptohet si dhënie e një licence për të përdorur ndonjë prej markave tregtare, markave të shërbimit ose logot në pronësi të nesh ose nga ndonjë palë e tretë.

13. AMENDAMENTET. Ne rezervojmë të drejtën t'i ndryshojmë këto Kushte dhe do ta bëjmë atë duke postuar një njoftim në sit. Ndryshimi i thënë do të jetë i detyrueshëm 30 ditë pasi të jetë postuar në sit. Ju mund të refuzoni ndryshimet duke përjashtuar listën tonë të postës elektronike.